หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน

การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสม

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรับใช้ประชาชน

การพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานให้มีความเพียงพอ และทันสมัย

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์

การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย