หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
 
 
 
 

ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา

การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขตเทศบาล

ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา

การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ ในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่

ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก

ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง

ความส่องสว่างบริเวณทางแยก

ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ

ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด

ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น

ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ

ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน

การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า
 
 
 
 

การส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารการศึกษา

การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน
 
 
 
 

การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี

การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ให้มีอาชีพเพื่อสร้างรายได้

การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่

การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกัน จัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น

การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตเทศบาล

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่

การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับประชาชน

การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน

การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855