หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
แผนบริการงานรักษาความสงบภายใน
 


นายอนนท์ คงประดิษฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิทยา แก้วศรีบุตร
พนักงานดับเพลิง


นายศราวุธ สอนทุย
พนักงานดับเพลิง


นายดิถี โชคบัณฑิต
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855