หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 


นางสาวสุริยา สังข์สอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเด่นชัย แผ่นผา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสิริภากรณ์ วิเศษชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางสาวอังคณากร ป่าดู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


นางสาวสุรีย์พร โชคบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางปิยมาภรณ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุพัตรา ศิรินาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855