หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวสุริยา สังข์สอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเด่นชัย แผ่นผา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุรีย์พร โชคบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง


นางปิยมาภรณ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุดารัตน์ โชคบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้