หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายเทียนชัย อุปถัมภ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวจงรักษ์ มงคล
นักวิเคราะห์นโยายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


นางสาวเพ็ญประภา มีสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855