หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 

ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีบำรุงท้องที่


คู่มือเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน


ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


คู่มือการใช้งานระบบการจัดบริการสาธารณะ


คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี


คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คู่มือสำหรับผู้ใช้ อปท.โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855