หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
 
   
การคมนาคมขนส่งทางบก ของตำบล
บ้านเต่า สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีถนนสายหลัก ดังนี้

ทางหลวงหมายเลข 2389 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 201 แก้งคร้อ เป็นถนนสายหลักที่ประชาชน ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ
    ระยะทาง 90 กิโลเมตร ถนนเป็นลักษณะ ถนนลาดยาง/แอสฟัลท์ติก ตลอดการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดินทางจากตำบลบ้านเต่า ถึงอำเภอแก้งคร้อ ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2389 และช่วงที่ 2 เดินทางจากอำเภอแก้งคร้อ ถึงจังหวัดชัยภูมิ ตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201
 
ทางหลวงหมายเลข 2389 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2187 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางไป จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 63 กิโลเมตร ถนนเป็นลักษณะ ถนนลาดยาง/แอสฟัลท์ติก ตลอดการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดินทางจากตำบลบ้านเต่า ตามถนนหมายเลข 2389 ถึงบ้านสามพาด ช่วงที่ 2 เลี้ยวขวา ไปตามถนนหมายเลข 2187 เข้าสู่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และวิ่งไปตามถนนทางหลวง 2187
 
ทางหลวงหมายเลข 2389 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2187 มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางไป อำเภอบ้านแท่น ระยะทาง 13 กิโลเมตร ถนนเป็นลักษณะ ถนนลาดยาง/แอสฟัลท์ติก มีความสะดวกตลอดการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดินทางจากตำบลบ้านเต่า ตามถนนหมายเลข 2389 ช่วงที่ 2 เลี้ยวซ้าย บ้านสามพาด ตำบลสระพัง ไปตามถนนหมายเลข 2187 เข้าสู่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
 
เส้นทางหมายเลข 2389 เชื่อมถนนของ รพช.เก่า เข้าสู่เขตอำเภอบ้านแท่น ระยะทาง 8 กิโลเมตร ลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง เพื่อใช้เดินทางติดต่อและส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน และมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ (มีความชำรุดเสียหายมาก และบริเวณสองข้างถนนเป็นพื้นที่ป่า ไร่อ้อย
 
ถนนบ้านดอนขิงแคง เชื่อมกับ ถนนบ้านหนองแฝก ด้วยถนนทางหลวงชนบท ระยะทาง 6 กิโลเมตร
  นอกจากนี้ตำบลบ้านเต่า ยังถนนลูกรังและถนนดิน ที่สามารถเชื่อมต่อกับเขตตำบลอื่น หรือเขตพื้นที่อำเภออื่น อยู่หลายเส้นทาง ที่ประชาชนใช้ในการสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ได้แก่
 
ถนนสายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านอ่างทอง ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านเต่า หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองเรือ หมู่ที่2 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 3 กิโลเมตร