หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงิอนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63) พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่้่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่้่วนท้องถิ่่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณธเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตารฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่องหลักเกณ์และเงื่่อนไขการปะเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855