หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
[ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฉบับที่ 1 ,2 ,3 ,4 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
   1     (2)     3   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855