หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่5)พ.ศ.2558 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)2560 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855