หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทสบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทสบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2554 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855