หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562  
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น
- โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ สนามมวย คลังสินค้า ฯลฯ
- สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้าง ติดกับที่ดินเป็นการถาวร
- ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     1. เจ้าของทรัพย์สิน(ผู้รับประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเต่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี(ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี)
     2. เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่ารายปี(ค่าเช่า)
การไม่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา
      กรณีผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้
ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
     ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่า ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าภาษีเงินเพิ่ม
การยื่นอุทธรณ์
     เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)

ภาษีป้าย
     เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหารายได้ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุใด หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
     1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้ ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี
     2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
     3.ถ้าภาษีป้ายตั้งแต่ 3000 ขึ้นไป สามารถผ่อนผันชำระเป็นสามงวดได้
อัตราค่าภาษีป้าย
ภาษีป้ายประเภท ข้อความป้ายที่มี อัตราภาษี
1 อักษรไทย 3 บาท/500 ตร.ซม.
2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือกปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น 20 บาท/500 ตร.ซม.
3 (ก) ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
(ข) มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท/500 ตร.ซม.
***หมายเหตุ ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
การไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา
     1.ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
     2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงเสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
     3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

การยื่นอุทธรณ์
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน


ภาษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
      เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน(ทุกรอบ 4 ปี) ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเต่า
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี
การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่เสียภาษี
     1.กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี
     2.กรณีไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน
การยื่นอุทธรณ์
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
***กรณีที่บุคคลได้เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง***
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีมาชำระภาษีท้องถิ่น
     1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
     2.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(กรณีเป็นนิติบุคคล)
     3.สัญญาเช่า
     4.สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.3 , นส.3ก),โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย)
     5.สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     6.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณีมอบอำนาจ)
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     1.สำเนาฉบับเดิม ก่อนการแบ่งแยก(ถ้ามี) หรือ
     2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีโรงเรือนและที่ดินปีสุดท้าย
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ครั้งสุดท้าย)
***หมายเหตุ สำหรับผู้ประกอบการซึ่งยกเลิกกิจการให้แจ้งเทศบาลภายใน 15 วัน นับจากวันยกเลิกกิจการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 10.17 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 536 ท่าน