หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นายพนม มูลสาร
ประธานสภา ทต.บ้านเต่า
 


นายชัยยงค์ คลังสิน
รองประธานสภา ทต.บ้านเต่าเลขานุการสภา ทต.บ้านเต่า
 
 


นายโยธิน อรรควงษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายสุวิทย์ ชนชี
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายวิรุส ฝั่งสระ
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นางวิจิตรา เหล่าคนค้า
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายทองดี โชคบัณฑิต
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นายชาย ทองดี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50