หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นายพนม มูลสาร
ประธานสภา ทต.บ้านเต่า
โทร : 06-5248-4394
 


นายชัยยงค์ คลังสิน
รองประธานสภา ทต.บ้านเต่า
โทร : 08-7252-1830


นางบูรณี โชคบัณฑิต
เลขานุการสภา ทต.บ้านเต่า
โทร : 06-5828-8605
 
 


นางวรรณา ประโยชน์มี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 06-2134-2973


นายนิพล ประเสริฐแท่น
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 09-0890-3991


นายวันชัย สอนดา
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 06-2753-2134


นายสมใจ พงษ์สระพัง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 09-3241-9700


นางละมุด อุปถัมภ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 08-8747-4611


นายอำนวย คงมา
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 09-7176-7651
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855