หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 
การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
**ด่วนที่สุด**การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนk เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
 
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสคร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
พระราชบัญญัติการพัฒนาปฐมวัย พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การยืนยันข่าวรัฐบาลยกเลิกโครงการอาหารกลางวันของ อปท. ไม่เป็นความจริง [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 308