หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ 2  [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
***ด่วนที่สุด*** โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
 
แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
 
ขอเลื่อนวันดำเนินโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการีบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
 
การดำเนินโครงการ \"โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้\" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 340
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50