หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม การประชุมหารือการช่วยเหลือสถานการณ์(อุทกภัย) ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเต่า หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ (สายลำห้วยยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2564 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.88-003 จากสาย บ้านเสาเล้า ถึงสาย บ้านสะเดา บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเต่า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๓๑ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๔๘ คน คนละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะ โดยการไถกลบ เพื่อปรับเกรด พร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ของเทศบาลตำบลบ้านเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.88-003 จากสาย บ้านเสาเล้า ถึงสาย บ้านสะเดา บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเต่า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)ฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855