หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายบ้านหนองเม็กถึงนานางคูณ ชำนาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ ขนาดดำเนินการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ ขนาดดำเนินการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายบ้านหนองเม็กถึงนานางคูณ ชำนาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยบาล ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน 2563 จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 20 บาท จำนวน 31 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเต่า จำนวนเด็ก 23 คน คนละ 20 บาท จำนวน 31 วันทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ตำบลบ้านเต่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านเต่า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ (สายแยกบ้านนายทวี ผลภิญโญ ถึงบ้านนายทองหลาง ผลเดชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ ข้างวัดจากบ้านนายวิรุส ฝั่งสระ ถึงบ้านนางอำนวย จำปาศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50