หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ประวัติตำบลบ้านเต่า จากคำบอกเล่าของนายสุนทร นิลไสล กำนันตำบลบ้านเต่า เล่าว่า ดั้งเดิมคำว่าบ้านเต่ามาจากคำว่า กุด หรือเกาะ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศบ้านเต่ามีลักษณะคล้ายเต่า และมีเต่ามากมายมาจากกุดในช่วงวันพระ และวันสำคัญทางศาสนาทุกครั้ง จึงเรียกว่า”หมู่บ้านเต่า”
  ในตอนแรกจะมีหมู่บ้านอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเต่า บ้านหนองคู และบ้านหินลาด อยู่ภายใต้การปกครองตำบลบ้านเต่า ประชากรมีอยู่ไม่ค่อยมากนัก ประมาณ 300 กว่าคน และส่วนมากเป็นคนพื้นบ้านที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ชาวบ้านเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า ลาว-อุบล และต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายเขตพื้นที่การปกครอง ออกเป็นหลายๆ หมู่บ้าน และมีการแบ่งพื้นที่ไปให้ตำบลอื่น จึงทำให้ตำบลบ้านเต่าในปัจจุบันมีเขตปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน และหมู่บ้านหนองคูก็อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองคูในเวลาต่อมา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า ได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ทำการตั้งสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเต่า เมื่อก่อนการบริหารงานเป็นสภาตำบล มีนายประสิทธิ์ พงษ์สระพัง เป็นประธานสภาตำบล ต่อมาในปี พ.ศ.2539 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะให้สภาตำบลบ้านเต่า
  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เป็นองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งในขณะนั้นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาจากการโหวตคะแนนเสียงในสภา จึงทำให้ นายประสิทธิ์ พงษ์สระพัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่าคนแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า ได้ขอปรับองค์กรขนาดเล็กเป็นองค์กรขนาดกลาง เนื่องจากมีภารกิจ หน้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายบทบาทหน้าที่ และบุคลการในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของทางรัฐบาลและรองรับการเพิ่มจำนวนประชากรในเขตพื้นที่ ที่มีจำนวนมากขึ้น ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551
และในปี พ.ศ.2555 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นเทศบาลตำบลบ้านเต่า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ตั้งอยู่ที่ ถนนสามพาด-แก้งคร้อ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากอำเภอบ้านแท่น 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 59.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,531 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระพังและตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ภูเม็ง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแท่น
และตำบลบ้านดอน
อำเภอบ้านแท่น
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบ้านเต่า ส่วนมากเป็นดอน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและไร่สวน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นกรวดทราย ซึ่งเป็นปัญหาในการทำการเกษตรทุกปี
 
   
สภาพภูมิอากาศในเขตตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูฝน ปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามัน ทำให้เกิดฝนตกชุก
 
ฤดูหนาว เริ่มในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน โดยรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทะเลจีนใต้
 
     
ประชากรในตำบลบ้านเต่าส่วนใหญ่ทำการเกษตร
ตำบลบ้านเต่า มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 24,689 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

ทำนา ปลูกข้าวเจ้า , ข้าวเหนียว

ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง , อ้อย

ทำสวน ทำสวนยางพารา , ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

ปลูกผัก  

อื่นๆ  
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,404 คน แยกเป็น

ชาย 4,660 คน คิดเป็นร้อยละ 49.55

หญิง 4,744 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,462 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 159.15 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเต่า 432 459 891 242  
2   บ้านหินลาด 425 463 888 244
  3   บ้านหนองเม็ก 410 411 821 207  
4   บ้านวังหิน 308 292 600 147
  5   บ้านดอนดู่ 491 513 1,004 241  
6   บ้านหนองแฝก 388 375 763 182
  7   บ้านดอนขิงแคง 390 378 768 190  
8   บ้านเหล่าน้อย 141 131 272 77
  9   บ้านสะเดา 310 339 649 199  
10   บ้านเสาเล้า 160 166 326 87
  11   บ้านแสนสำราญ 322 311 633 197  
12   บ้านหนองเม็กน้อย 482 495 977 250
  13   บ้านเต่าใต้ 401 411 812 199  
    รวม 4,660 4,744 9,404 2,462
 
อ้างถึง : รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล
ของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านแท่น ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855