กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
**ด่วนที่สุด**การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
**ด่วนที่สุด**เปลี่ยนกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
การส่งหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ อบจ.ชย. และ ทม. ชัยภูมิ เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชย. และ ทม.ชัยภูมิ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณืภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2561  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
**ด่วนที่สุด** ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 8 พ.ย.2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ขอให้เตรียมบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ปี ๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว4082  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4103  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4067  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2561 กค. มท 0803.3/ว4102 [เอกสารแนบ]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง กค. มท 0803.3/ว4097  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.5/ว4052  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบหอกระจายข่าวในความรับผิดชอบของเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4086  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
 
 


สรงนำ้ปรางค์กู่ [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 66 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 81 


ป้องกันเด็กจมนำ้ 61 [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 49 
 
 
 
 
 
อบต.หนองตูม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร ประชุมประชาคมระดับตำบล [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสาร กีฬาสวนพลูเกมส์2018 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปล่อยปลา และตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองแวง แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต้อนรับคณะทีมปั่น bike อุ่นไอรัก [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับสีทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ52-002 สายคุ้ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับสีทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ52-001 สายบ้า [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าใหญ่ หมู่ 14 ประจำปีงบ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ 2 ประจำปีงบ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างรั้วบ่ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านราษฎร์ดำเนิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ถนนไทยเจริญ2 บ้านไทยเจริญ ห [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
อบต.นาฝาย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 2
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (17 ธ.ค. 2561)    อ่าน 3232  ตอบ 281
ทต.บ้านเต่า เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ธ.ค. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 1
 
 
 
 
   
 

ผลิตภัณฑ์ต้นกกราชินี

โบราณสถานปรางค์กู่
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเต่า พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในเทศบาลตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ธ.ค. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 1